fbpx

Privacy Policy and Terms & Conditions

Cancelation Policy

นโยบายการยกเลิกคำสั่งซื้อ เลิกบริการ

การสิ้นสุดข้อตกลงการใช้งาน

การสิ้นสุดโดยสมาชิก:

1. สมาชิกอาจสิ้นสุดข้อตกลงการใช้งาน หรือ คำสั่งซื้อ ได้ทุกเวลา โดยแจ้งให้ บริษัท อินเนอร์ริช จำกัด ทราบทันที หรือ ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนสิ้นสุดว่าสมาชิกได้ดำเนินการธุรกรรมทั้งหมดจนแล้วเสร็จ

2. สมาชิกมีหน้าที่ในการรับผิดชอบผลที่เกิดขึ้นจากการสิ้นสุดภายในระยะเวลาที่กำหนด และเมื่อมีการสิ้นสุดข้อตกลงการใช้งาน บริษัท อาจถอนถอนสิทธิประโยชน์ทั้งหมดที่ได้มอบไว้ให้สมาชิก

3. หากสมาชิกมิได้ทำการ ตามข้อ 1 ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกทุกกรณี โดยจะไม่มีการคืนเงิน หากมีการขอยกเลิกคำสั่งซื้อ หรือ รับผิดชอบข้อเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น

การสิ้นสุดโดย บริษัท อินเนอร์ริช จำกัด:

1. บริษัท อินเนอร์ริช จำกัด อาจสิ้นสุดข้อตกลงการใช้งานในกรณี หรือการตรวจสอบต่อไปนี้:

1.1) การละเมิดสิทธิ์หรือความเสียหายที่เกิดต่อสิทธิ ชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือหรือประโยชน์อื่น ๆ ของ บริษัท หรือสมาชิกรายอื่น ๆ หรือการละเมิดกฎหมายไทย
1.2) อุปสรรคในการประมวลการบริการโดย บริษัท อินเนอร์ริช จำกัด
1.3) สถานการณ์ที่ บริษัท มีความจำเป็นในการปฏิเสธการให้บริการ

2. หาก บริษัท สิ้นสุดข้อตกลงการใช้งาน จะแจ้งให้สมาชิกทราบผ่านทางอีเมล์ โทรศัพท์หรือวิธีการอื่น ๆ ข้อตกลงการใช้งานจะสิ้นสุดได้ทุกเวลาเมื่อ บริษัท ได้แจ้งความประสงค์ในการสิ้นสุดให้แก่สมาชิกได้รับทราบแล้ว

3. หาก บริษัท สิ้นสุดข้อตกลงการใช้งาน ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะต้องดำเนินการตามธุรกรรมก่อนการสิ้นสุด

4. เมื่อข้อตกลงการใช้งานสิ้นสุดตามบทความนี้ บริษัท อาจถอดถอนสิทธิประโยชน์ทั้งหมดที่ได้มอบให้สมาชิกดังกล่าว

5. หากข้อตกลงสิ้นสุดอันเนื่องมาจากบทความนี้ บริษัท อาจปฏิเสธการอนุมัติการสมัครสมาชิกใหม่ของสมาชิกรายดังกล่าว

เหตุสุดวิสัย

บริษัท อินเนอร์ริช จำกัด ไม่ต้องรับผิดชอบต่อการผิดสัญญาใด ๆ ภายใต้ข้อตกลงนี้เมื่อ บริษัท ถูกขัดขวางหรือกีดกันจากการปฏิบัติหน้าที่ของ บริษัท โดยเหตุใด ๆ นอกเหนือความสามารถในการควบคุมตามสมควรของเรา รวมถึง ฟ้าผ่า, เพลิงไหม้, น้ำท่วม, สภาพอากาศเลวร้ายอย่างรุนแรง, การนัดหยุดงาน, การปิดล้อม, ข้อพิพาททางแรงงาน, ภัยธรรมชาติ, สงคราม, การจราจล, ความวุ่นวายในบ้านเมือง, ความเสียหายจากการกลั่นแกล้ง, ความล้มเหลวของระบบโทรคมนาคมหรือคอมพิวเตอร์ใด ๆ , การปฏิบัติตามกฎหมายใด ๆ , อุบัติเหตุ (หรือโดยความเสียหายที่มีสาเหตุมาจากเหตุการณ์ใด ๆ เช่นว่านั้น)

กฎหมายที่ใช้บังคับ

1. เงื่อนไขการใช้งาน และ ข้อกำหนดในการให้บริการของ บริษัท อินเนอร์ริช จำกัด  ให้บังคับใช้ และตีความตามกฎหมายของประเทศไทย โดยไม่อ้างอิงกฎเกณฑ์ว่าด้วยการขัดกันของกฎหมาย และข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเงื่อนไขการใช้งาน และการให้บริการของ บริษัท ให้ยื่นต่อศาลที่มีเขตอำนาจในประเทศไทยโดยเด็ดขาด  ความล้มเหลวในการบังคับใช้สิทธิตามกฎหมายของ บริษัท ไม่ได้หมายถึงการสละสิทธิ์นั้น ๆ ท่านไม่อาจมอบหมายหรือโอนสิทธิใด ๆ ของท่านได้

2. บริษัท อาจแก้ไขเงื่อนไขการใช้งานในเวลาใด ๆ โดยการประกาศการเปลี่ยนแปลง ๆ ในเว็บไซต์นี้ เงื่อนไขการใช้งานฉบับล่าสุดให้แทนที่ฉบับก่อนหน้านี้ทั้งหมด

3. โดยการเข้าถึง และ การใช้งาน https://www.inneribrand.com นี้ ท่านรับรู้ และ ยอมรับว่าการใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นความเสี่ยงของท่านเอง ภายใต้สิทธิใด ๆ ที่ท่านอาจมีตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคใด ๆ และภายในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตอย่างเต็มที่ บริษัท ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายโดยตรง, โดยอ้อม, ที่เกิดขึ้น, สืบเนื่อง หรือในเชิงลงโทษใด ๆ หรือความเสียหายในการสูญเสียผลกำไร หรือการสูญเสียรายได้ที่เกิดขึ้นจากการใช้, การเข้าถึง หรือการไม่สามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ ทั้งนี้ โดยปราศจากข้อจำกัดของความตามที่กล่าวมาแล้วนั้น

4. เว็บไซต์ และ ข้อมูลทั้งหมดนี้ และสื่อทั้งหมด ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ได้รับการจัดหาให้ “ตามสภาพที่เป็นอยู่” ไม่เป็นการรับประกันใดในรูปแบบใดไม่ว่าโดยชัดแจ้ง หรือโดยปริยายอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยปริยายหรือข้อกำหนดโดยปริยายอย่างใดๆ ในเรื่องสิทธิ, คุณสมบัติ, ความสามารถทางการค้า, ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์, ความเป็นส่วนตัวหรือการไม่ฝ่าฝืน บริษัท ไม่ต้องรับผิด หรือรับผิดชอบต่อความบกพร่องหรือการละเว้นอย่างใด ๆ ในเนื้อหาของเว็บไซต์นี้

5. บริษัท ไม่รับผิดชอบ และจะไม่มีความรับผิด (ภายในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต) ต่อความเสียหายหรือความบาดเจ็บอย่างใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานอย่างใด ๆ หรือการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ / แคตตาล็อก หรือการไม่ดำเนินการ, ความบกพร่อง, การละเว้น, การรบกวน, การลบ, ความชำรุดบกพร่อง, ความล่าช้าในการดำเนินงานหรือการส่งผ่านข้อมูล, โปรแกรมคอมพิวเตอร์ไวรัส, ความบกพร่องในการติดต่อสื่อสาร, การดักการสื่อสารออนไลน์, ปัญหาโปรแกรมซอฟท์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ต่าง ๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียข้อมูลหรือปัญหาความเข้ากันได้), การโจรกรรม, การทำลายหรือการเปลี่ยนแปลงของเว็บไซต์นี้ไม่ว่าเป็นการผิดต่อสัญญา, พฤติกรรมบ่ายเบี่ยงอ้อมค้อม, ความประมาทเลินเล่อ หรือ, ภายใต้มูลเหตุอื่นในที่มีผลโดยตรงหรือโดยอ้อมมาจากการเข้าถึงหรือการใช้งานอย่างใดๆ ของเว็บไซต์ / แคตตาล็อกนี้ หรือการอัพโหลด, การดาวน์โหลด หรือการเผยแพร่ข้อมูล, สื่อข้อความ, รูปภาพหรือสื่ออื่น ๆ หรือข้อมูลที่เป็นของหรือมาจากเว็บไซต์นี้อย่างใด ๆ

6. บริษัท อินเนอร์ริช จำกัด อาจระงับเว็บไซต์นี้โดยเหตุใด ๆ ก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการซ่อมแซม, การซ่อมบำรุงหรือการเพิ่มขีดความสามารถที่วางแผนไว้ และไม่ต้องรับผิดชอบต่อท่านในการระงับดังกล่าวแต่อย่างใด

7. บริษัท อินเนอร์ริช จำกัด สงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ หรือหยุดดำเนินการในลักษณะหรือการใช้งานใด ๆ ของเว็บไซต์นี้ โดย ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Shopping cart0
There are no products in the cart!
Continue shopping